Klauzula informacyjna

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie dostępu do portali społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oraz prowadzenia korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegającego na umożliwieniu dostępu do informacji związanych z działaniami Rządu, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania kont na portalach społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskiwania informacji zawartych na kontach społecznościowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • ograniczenia ich przetwarzania w zakresie prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.